Föreningens revisorer

Revisorerna skall till antalet vara minst två och högst tre, samt högst en suppleant. Revisorer väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits, dock skall en revisor alltid utses av HSB Riksförbund.

Föreningens revisorer är medlemmarnas kontrollorgan och har tillsammans med den auktoriserade revisorn till uppgift att genomföra ekonomisk kontroll och förvaltningskontroll. Revisorerna avger varje år en revisionsberättelse som behandlas på föreningsstämman.

 

Föreningsstämman har utsett följande revisorer.

Namn Uppdrag Adress
Ingrid Frankman Föreningsrevisor   Linnégatan 3 A
Bertil Benander Föreningsrevisor Linnégatan 3 D  

 

 

 

 

Extern revisor är:

BoRevision AB

Av HSB Riksförbund utsedd revisor