Föreningens styrelse

Styrelsen består av lägst tre och högst elva ledamöter med högst fyra suppleanter. Av dessa utses en ledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB; övriga ledamöter och suppleanter väljs på föreningsstämman. Styrelseledamöter och suppleanter väljs för högst två år. Ledamot och suppleant kan väljas om. Om helt ny styrelse väljs på föreningsstämma skall mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år.
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen utser också organisatör för studie- och fritidsverksamheten inom föreningen. Styrelsen utser fyra personer, varav minst två styrelseledamöter, att två tillsammans teckna föreningens firma.
 
Styrelsen har följande sammansättning:
 
Ordinarie styrelseledamöter
 
Anders Carlquist
Ordförande
Linnégatan 3 E
 
Allan Aulin
Vice ordförande
Linnégatan 3 C
 
Ingrid Jensen
Sekreterare
Linnégatan 3 E
 
Bo  Jenskog
Ledamot
Linnégatan 3 D
 
Claes-Eric Claesson
Ledamot
Linnégatan 3 E
 
Nathalie Poirier
HSB-ledamot