ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

Varför har vi regler

Ofta handlar regler om saker som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Vi behöver därför regler - rättesnören.

En sak kan vi vara överens om. Har vi rimliga regler, som respekteras av alla, får vi lättare att umgås med varandra. Tillsammans äger vi vår bostadsrättsförening och dess fastighet. Det medför både rättigheter och skyldigheter.

 

 hand2

 

Vårt boende består av mer än den egna lägenheten. Umgänget med grannar, hur vi hanterar trappuppgångar, hissar, gemensamma utrymmen, trädgårdsanläggning, m.m. är betydelsefulla. Det är mycket som skall fungera för att vi skall trivas.
 
Det måste få låta om oss, när vi bor. Sång och musik hör till livets glädjeämnen, men en dånande musikanläggning blir snart en plåga för hela grannskapet. Ingen människa spikar eller borrar i betongväggar ljudlöst, men vi kan välja en tidpunkt då vi stör minst.
 
Om vi gemensamt strävar efter att vara omtänksamma om varandra, om huset, gårdsmiljö, växtlighet och allt annat som ingår i vår boendemiljö, får vi ett trevligt område. Trivseln infinner sig då av sig själv.

 

Balkong- Markis, Rullgardiner

 
Hänger du tvätt på balkongen, se då till att vatten inte rinner ner på grannens balkong. Tänk på grannen under när du vattnar blommor eller sopar golvet. Skaka heller inte mattor, sängkläder eller annat utanför balkongen eller fönster.
 
Balkongmarkis eller rullgardiner får sättas upp på balkongen enligt styrelsens anvisningar, men endast i den färg som fastställts skall gälla i bostadsrättsföreningen.
 
 
 balkong2
 
 

Grillning

Att grilla med öppen låga får inte förekomma på balkongen, p.g.a. brandrisk. Använd endast el-grill!
 
 
 grill
 
 

Rökning i fastigheten

 

 smoke

 

Det är förbjudet att röka i trappuppgångar, tvättstugor och andra gemensamma utrymmen.
 
Vad gäller rökning på balkong har Svea hovrätt fastställt att tobaksrök kan utgöra ett visst hinder och men i en boendes nyttjanderätt. Men en avvägning måste göras med grannars rätt använda sin lägenhet och att störningar i detta fall inte är större än vad som ”skäligen bör tålas i ett flerfamiljshus”.
 
Som rättspraxis ser ut idag går det inte att förbjuda rökning på balkong. Lagen tar inte heller någon hänsyn till speciella behov, t.ex. allergi. Det är alltså tillåtet att röka på sin egen balkong.
 
Om du har besvär med röklukt prata med din granne och förklara problemet. Tillsammans kan ni kanske hitta en lösning som fungerar för er båda.
 
Eftersom balkongrökning inte är en störning i lagens mening kan styrelsen inte hindra att en granne röker på sin balkong.
 
fimpa

Fågelmatning

 Nofood

Mata ej fåglar inom Brf Piggvarens ansvarsområde.

 

Maten drar åt sig råttor och möss, men även större fåglar såsom duvor och måsar, som orsakar problem med skrän och nedsmutsning i omgivningen. Endast en del av maten äts av upp fåglar, resten äts av råttor och möss. På grund av den risk för olägenhet gnagare utgör i form av smittspridning samt att de gärna söker sig inomhus när det är kallt, så är det viktigt att så långt som möjligt begränsa förekomsten av råttor och möss inom tätbebyggda områden. Detta betyder i praktiken att man inte skall mata fåglarna alls inom Brf Piggvarens ansvarsområdeområde.

ratt

Lagstiftning
Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

 
Fastighetsägarens ansvar = Brf Piggvaren

Fastighetsägaren har det yttersta ansvaret för att fågelmatning inte orsakar störningar i omgivningen. Fastighetsägaren har därför också rätt att bestämma vad som gäller för fågelmatningen på den egna fastigheten.

Det är alltså inte tillåtet att mata fåglar inne på fastighetens ansvarsområde, på balkonger eller trottoarer! Detta på grund av de olägenheter som uppstår. Var vänlig respektera detta då sanering av skadedjur även drar på sig betydande onödiga extrakostnader för föreningen.

 

Brandvarnare

 

Ni är skyldiga att se till att brandvarnaren är funktionsduglig. Testa regelbundet!
 
 
 brandvar
 
 

Bullerstörningar

 

Du ska som bostadsrättsägare iaktta ett allmänt gott uppförande i huset. Avvikelser från ett gott uppförande, t.ex. ofta förekommande bråk, skrik eller hög musik, utgör störningar. Du måste också se till att de som bor eller är på besök hos dig inte stör.
 
Tänk på att vissa störande ljud från grannar tillhör det normala och är ofrånkomligt i flerfamiljshus.
 
 
dans 

 

Ingen kan bli avhyst pga. sådana störningar som är en naturlig del av livet, som ex. enstaka fester med hög musik. Sådant måste tålas!
Tänker du ha en fest sätt gärna upp ett anslag i trapphuset, så att man vet att en fest är i antågande.

 

Frågor

 

Om Ni har någon fråga eller något som Ni funderar över, kan Ni kontakta någon i styrelsen, skriva ett meddelande och lägg det i föreningens brevlåda i A-trappan eller använda menyn ”Kontakta oss” på hemsidan.
 

Information

 

Vid anslagstavlan kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer i vår förening.
 
information
 
 

 Parabolantenn


Vänligen kontakta styrelsen i denna fråga.

 

Parkering

 

Parkering på våra p-platser får endast användas om avtal slutits.
Långtidsparkering är inte tillåten på gästparkeringsplatserna.
 
 

Renoveringar

 

Tänker du göra en ombyggnad, tillkoppling på vatten eller el – fråga alltid styrelsen till råds innan du sätter igång.
 
 
 reno
 
Spikning och borrning i betongväggar och liknande aktiviteter får inte alls förekomma mellan kl. 22.00 - 08.00.
 
 

Skador och inbrott

 

Om vattenskada, inbrott eller skadegörelse upptäcks skall detta omedelbart anmälas till vicevärd, vaktmästare eller någon i styrelsen så att åtgärd kan vidtas. Alla iakttagelser är av värde!
 
 inbrott
 
 
Vi måste se till att portar och dörrar är ordentligt låsta. Upptäcker du ett trasigt lås – anmäl det genast så att det kan lagas. 
 
 

Trapphus

 

trapphus2

 

Räddningstjänsten kräver att det skall kunna ske en säker utrymning vid brand eller olyckor. Det är ej tillåtet att ställa barnvagnar, cyklar eller andra saker i trapphusen. (Vid elavbrott blir trapphusen mörka)
 

Porttelefon

Obs – Släpp inte in obehöriga som ringer på våra porttelefoner, för allas vår trygghet. Vi har tidigare haft problem med personer som inte har anknytning till vår fastighet. Besökare till din granne skall ringa på hos denne, eller använda hans/hennes telefon för att bli insläppt. Under tiden 22.00–06.00 slår besökare ditt uppgivna telefonnummer på porttelefonen, för att nå dig.

 

Hur kan du avhysa okända personer från trapphuset

 • Om någon okänd person råkar komma in när du öppnar dörren till trapphuset så fråga vem han eller hon ska besöka, och be personen vänta utanför entrén tills den fått kontakt via porttelefonen med den som söks.
 
 • Om någon tränger sig in ditt trapphus säg till dem klart och tydligt att lämna trapphuset. Du har laglig rätt att fysiskt ställa dig i vägen för att förhindra intrång, men undvik direkt fysisk konfrontation. Om personen vägrar lämna trapphuset ring om möjligt 112, lämna trapphuset och invänta polisen.

 

Hur du kan skydda dig i lägenheten

 • Om någon ringer på din dörr använd titthålet för att för att kontrollera om det är en känd person. Syns ingen person öppna inte dörren. Du behöver inte öppna om du inte känner igen personen. En besökare ska ju först ha använt porttelefonen för at bli insläppt i trapphuset.
 
 •  Var kritisk mot okända besökare. Begär legitimation och försök att kontrollera den. Ofta finns telefonnummer för kontroll. Om du släpper in någon okänd person, var uppmärksam på att inte fler personer smiter in när du är distraherad
 
 • Ha gärna ytterdörren låst när du är hemma, så att ingen tar sig in utan att du märker det.
 
 • Förvara helst inte stora summor pengar hemma.
 
 • Undvik att förvara pengar och värdesaker synligt, till exempel i hallen. Förvara dem gärna inlåsta. Då kan en tillfällig besökare inte ta något.
 
 • Var försiktig med bankkort, bankomatkoder och även portkoder. Förvara inte koden till bankomatkortet tillsammans med kortet.
 
 • Fotografera gärna dina värdesaker och se över hur du förvarar dem.
 

Hur du kan skydda dig utomhus

 • Lämna inte handväskan utan uppsikt, till exempel i en kundvagn och ha gärna plånbok och mobiltelefon i innerfickan, inte i bakfickan. Ha inte mer pengar och kort i plånboken än vad du behöver.
 
 • Tänk på att skydda din kod när du betalar eller tar ut pengar. Förvara inte koden tillsammans med bankkortet.
 
 • Undvik att förvara plånbok, nycklar, legitimation och kontokort på samma ställe.
 
 

Trädgårdsanläggningen

 

Det är ej tillåtet att köra bil på våra stensatta gångar och det är ej heller tillåtet att cykla eller att köra moped på gångar och grönytor.

 garden

 

Tvättstuga

 

Tvättning får förekomma på veckans samtliga dagar kl. 08.00-22.00.

Överutnyttja inte anläggningarna utan följ de tvättpass som anges på bokningstavlorna.

 

tvatt

Efter avslutad tvätt skall filterlåda tömmas, tvättmedelsfack rengöras och tvättstugan städas.
Lämna tvättstugan som du själv vill överta den.

 

Vinrummet

 

 vinrum

 

Har du satt på värmen, glöm inte att ställa tillbaka regulatorn på elementet till ursprungsvärdet 1.

 

termostat2

 

Sätts till höger på elementet, se bild.

 

Soprummen

 

soprum2

 

Sortera avfallet enligt Sysavs instruktioner.
Inget avfall får ställas på golvet. Fäll ihop kartonger.
Vid överbelastning, avvakta nästa tömning.
Farligt avfall och elektronik deponeras på Sysavs stationer.
 

Gästlägenhet

 

guest2

 
Städa lägenheten efter användandet.
Töm soppåsarna.
 
Endast tillåtet att boka gästlägenheten i max 7 sammanhängande nätter. 
 

Föreningslokalen

 

flokal2

 
 
Städa lokalen efter användandet.
Töm soppåsarna.
Töm diskmaskinen.
 

Usiktsrummet

utsikt
OBS! glöm inte att stänga vädringsfönstret när ni lämnar rummet.