Avgift fjärrvärme EON

 eonhar inget fast pris på fjärrvärme. Det varierar under året, lägst under sommaren och högst under vintern. EON förändrar i prismodellen 2019: Två säsongsnivåer för energi-pris/kWh, istället för nuvarande tre. Den totala förändringen, inklusive effektpris och flödespris, innebär en höjning med 0,8 % för en fastighet med väl fungerande undercentral. Priser exklusive moms för Malmö och Burtöv:

Effektpris 147,20 kr/kW

Flödespris 4,57 kr/m3

Energipris januari-mars samt december 52 öre/kWh

Energipris april-november 17,5 öre/kWh

År 2018 hade vi den högsta avgiften 1,03 kr/kWh under februari. Den lägsta avgiften var 0,26 kr/kWh under juli 2018. För Brf Piggvaren är genomsnittspriset för uppvärmning under 1 år (nov 2017- okt 2018)  0,95 kr/kWh med 0,8% prishöjning. För varmvatten blir avgiften lägre eftersom vi har en ganska jämn förbrukning under år och därför kan dra nytta av det lägre priset under sommaren. Genomsnittspriset för varmvatten (nov 2017- okt 2018) är 0,83 kr/kWh. Till kostnaden för varmvatten kommer avgiften för kallvatten. Med 4,6 % prishöjning på vatten blir avgiften för varmvatten under 2019 52 kr/m3.

Avgifter dricks- och avloppsvatten VASYD

vasydhar en fast avgifter under hela året. För år 2022 kommer avgifterna att öka med med ca. 6,7 %. Så här blev det:
Avgiften per kbm levererat vatten 12,79kr/kbm.
Lägenhetsavgift (årsavgift per enhet) 1257,00 kr.
Årsavgift per vattenmätare 1008 kr, vi har 3 st.
Dagvattenavgift 4,57 kr/kvm och år, vår tomtyta är 3445 kvm.

Avgift till Techem

techem utför individuell mätning av förbrukad värme/vatten, avgiften är (feb 2019) 171 kr/år och lägenhet.

Aviserade avgifter 2022

Vi har fått följande aviseringar om avgiftshöjningar 2022. Fjärrvärme EON + 2,0 %. EON ändrar perioderna för avgifter från 3 perioder till 2 perioder. Dvs. högre avgifter under vintern och lägre under sommaren.

VASYD: Hösten 2022 tog VA SYDs förbundsfullmäktige beslut om höjda brukningsavgifter för VA i VA SYD-kommunerna som gäller från 1 januari 2022. Den genomsnittliga höjningen av brukningsavgifterna fördelade på fasta och rörliga kostnader: Malmö: 6,7% .

Techem sänkte mätavgiften 2021-02-01. För en månad blir mätavgiften: 15 kr per lägenhet.

 Per helår 180 kr.

Tillägg värmekostnad = (Lägenhetsavgift + mätavgiften) /12

Nya beräknade avgifter på avierna 2022

Värme 0,52 kr/kWh, höjning av priset på fjärrvärme kommer att påverka den fasta avgiften.

Varmvatten 56 kr/m3.

Kallvatten 12,79 kr/m3

Tillägg värmekostnad: 120 kr/månad (feb 2022 - apr 2022)

De nya avgifterna, kommer att gälla fr.o.m. februari 2022 och kommer på avierna 3:e kvartalet 2022.

Fast avgift beräknas efter varje mätperiods slut.