Avgift fjärrvärme EON

 eonhar inget fast pris på fjärrvärme. Det varierar under året, lägst under sommaren och högst under vintern. EON förändrar i prismodellen 2019: Två säsongsnivåer för energi-pris/kWh, i stället för tre. Är 2022 ändrade EON prismodellen för effekt. Nu är effektpriset konstant under året. Effekten är satt till 160,93 kW och gäller hela året. Effektpriset är 83,47 kr/kW.

Total under 2022 blir effektkostnaden 13 432,83 kr + moms. Detta gäller för varje månad under året.

Effektpris 83,47 kr/kW

Flödespris 2,96 kr/m3

Energipris0,513 kr/kWh (jul 2022)

Moms tillkommer.

 

För 2023 kommer EONs avgifter att höjas med ca 20%:

Prislista 2023:

Effektpris: 87,84 kr/kW

Energipris november-mars 58,80 öre/kWh

Energipris april-oktober 20,00 öre/kWh

Flödespris 8,93 kr/m3

Moms tillkommer

 

Avgifter dricks- och avloppsvatten VASYD

vasydhar en fast avgifter under hela året. För år 2023 kommer avgifterna att öka med ca. 24,8 %. Så här blev det:
Avgiften per kbm levererat vatten 15,78kr/kbm.
Lägenhetsavgift (årsavgift per enhet) 1584,00 kr.
Årsavgift per vattenmätare 1244 kr, vi har 3 st.
Dagvattenavgift 5,75 kr/kvm och år, vår tomtyta är 3445 kvm.

Avgift till Techem

techem utför individuell mätning av förbrukad värme/vatten och el, avgiften är (fr.o.m. maj 2022) 238 kr/år och lägenhet.

Aviserade avgifter 2022

Vi har fått följande aviseringar om avgiftshöjningar 2022. Fjärrvärme EON + 2,0 %. EON ändrar perioderna för avgifter från 3 perioder till 2 perioder. Dvs. högre avgifter under vintern och lägre under sommaren.

VASYD: Hösten 2022 tog VA SYDs förbundsfullmäktige beslut om höjda brukningsavgifter för VA i VA SYD-kommunerna som gäller från 1 januari 2022. Den genomsnittliga höjningen av brukningsavgifterna fördelade på fasta och rörliga kostnader: Malmö: 6,7% .

Techem höje mätavgiften 2022-05-01 på grund av nya mätningar avseende el-förbrukning. För en månad blir mätavgiften: 19,79 kr per lägenhet.

Tillägg värmekostnad = (Lägenhetsavgift + mätavgiften) /12

Nya beräknade avgifter på avierna 2023

Värme 0,52 +xx kr/kWh, höjning av priset på fjärrvärme kommer att påverka den fasta avgiften. Kommer antagligen att höjas på grund av effektpriset.

Varmvatten 56 kr/m3. Kommer att höjas till 63 kr  kr/m3 fr.o.m. mätperioden aug - okt  2022 på grund av effektpriset.

Energipriset blev 2.72 kr/kWh under augusti  2022 (0,76 kr/kWh aug 2021). Energipriset här är den sammanlagda kostnaden av energi, effekt och flöde.

Nya priser på värme och varmvatten kommer att beräknas under februari.

För avgifterna under perioden nov 2022 - jan 2023 kommer 2022 års prislista att gälla.

Kallvatten 2023: 15,78 kr/m3

Tillägg värmekostnad 2023: 152 kr/månad (fr.o.m. feb 2023)

Nya avgifter, kommer att gälla fr.o.m. februari 2023 och kommer på avierna 3:e kvartalet 2023.

Fast avgift beräknas efter varje mätperiods slut.